Cyrsiau cadw gwenyn

£60 y pen neu ragor
Edrychwch ar yr amrywiaeth o gyrsiau rydym ni’n eu cynnig

Angen gwirfoddolwyr!

Helpwch ni i helpu’r gwenyn

1 Ebrill – 28 Hydref 2018

Dydd Llun
Ar gau - heblaw am wyliau banc
Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn
10:00 - 16:00
Dydd Sul
11:00 - 16:00

Helpwch ni helpu'r gwenyn!

Dod yn aelod

O dim ond £2 y mis ar gyfer aelodaeth unigol

Cyrsiau Cadw Gwenyn

Os ydych chi’n ddechreuwr ac yn dymuno dysgu sut i gadw gwenyn, adeiladu cwch gwenyn neu fod yn agos at wenyn am y tro cyntaf, mae gennym ni gwrs sy’n addas i chi. Edrychwch ar yr amrywiaeth o gyrsiau sydd gennym ni i’w cynnig, o Ddiwrnod Blasu i Benwythnos Dwys ar gyfer Dechreuwyr, cliciwch ar yr un sy’n apelio atoch chi a gallwch chi archebu ar-lein heddiw.

Gellir archebu’r holl gyrsiau dros y ffon neu drwy ymweld â’n Ganolfan Ymwelwyr (01492 651106)

Cadw Gwenyn i Ddechreuwyr – Penwythnos Dwys Ebrill

Cyrsiau Cadw Gwenyni Ddechreuwyr Cychwynnwch gadw gwenyn eleni!

Lleoliad: Henfaes, Abergwyngregyn
Dyddiad: Dydd Sadwrn a Dydd Sul 27 & 28 Ebrill 2019
Amser: 9.30yb – 5yh
Pris: £145

ARCHEBWCH NAWR

Manylion

A hoffech ddysgu rhagor am y creaduriaid diddorol hyn? A hoffech chi gadw gwenyn yn y dyfodol, ond nid ydych yn gwybod ble i gychwyn? Yna, dewch i ddysgu am yr holl elfennau y bydd angen ichi wybod amdanynt ar "Benwythnos Blas ar Gadw Gwenyn" Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru.

Mae’r cwrs yn costio £145 yn unig, ac fe gewch gipolwg byw o fyd gwenyn a chadw gwenyn.

Mae’r yn cynnwys pryd dau gwrs blasus ar y ddau ddiwrnod, a deunyddiau'r cwrs, a’r defnydd o offer amddiffynnol.

Trafodir y pynciau canlynol yn ystod y cwrs a bydd cyfle ichi holi unrhyw gwestiynau sydd gennych:

 • Cyflwyniad i nythfa'r gwenyn a chynhyrchion gwenyn.
 • Mathau o gychod gwenyn, offer a chadw cofnodion.
 • Gwneud fframiau.
 • Archwiliad elfennol o gychod; trin a thrafod fframiau; tanio teclyn mwg; defnyddio teclyn cwch gwenyn
 • Adnabod: Mamwenyn, gwenyn gweithgar, gwenyn segur
 • Rheoli heidiau – mae gennych gelloedd mamwenyn, beth ddylech chi wneud? Pa fath o gelloedd mamwenyn?
 • Plâu a chlefydau
 • Casglu’r mêl, clirio’r gwenyn o’r siwpers.
 • Bwydo
 • Cyfuno nythfeydd
 • Paratoi at y Gaeaf

Diwrnodau Blas ar Gadw Gwenyn - Mai 2019

Lleoliad: Henfaes, Abergwyngregyn
Dyddiad: Sadwrn 11 Mai 2019
Amser: 9.30yb – 4.30yh
Pris: £60

Manylion

Mae'r diwrnodau hyn yn ddelfrydol i’r sawl sydd â diddordeb mewn gwenyn ac sy’n cychwyn cadw gwenyn ond sy’n ansicr ynghylch ymroddi i gwrs llawn. Maent hefyd yn addas fel anrheg profiad anghyffredin!

Bydd y sesiwn yn cychwyn yn y bore â chyflwyniad i fyd diddorol Gwenyn a chadw gwenyn. Yn y prynhawn, byddwch yn cael sesiwn ymarferol mewn gwenynfa ac yn cael cipolwg manwl ar ein Gwenyn, dan arweiniad un o’n gwenynwyr profiadol.

Byddwn yn trafod gwahanol fathau o wenyn, mathau o gychod gwenyn, diogelwch personol, sut i drin a thrafod gwenyn, iechyd gwenyn, gwahanol fathau o fêl, a sut i ddelio â'r cynhaeaf mêl.

Byddwch yn cael gwisg a menig trin gwenyn gennym i’w gwisgo yn ystod sesiwn y prynhawn gyda’r gwenyn. Mae’r gost yn £60 y pen yn cynnwys te / coffi trwy gydol y diwrnod.

Dewch â’ch welingtons a’ch cinio.

Lleoliad

Cynhelir ein holl gyrsiau yn Henfaes, Abergwyngregyn, ger yr A55

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am unrhyw un o'n cyrsiau, ffoniwch ni ar 01492 651106 neu e-bostiwch ni yn [email protected].

Mae Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru yn Gwmni Budd Cymunedol Dielw. Caiff holl elw’r gweithgaredd hwn ei ail-fuddsoddi er lles y gwenyn mêl.

O Fangor

 • Gadewch yr A55 yng nghyffordd 13, Abergwyngregyn.
 • Trowch i’r dde (cyntaf), yna i’r chwith (cyn y danffordd).
 • Daliwch ati nes gwelwch arwydd Henfaes ar y chwith. Trowch i’r chwith.
 • Tua diwedd y ffordd, cadwch i’r chwith ochr yn ochr â sgubor wedi’i
 • haddasu a pharciwch ar y buarth y tu ôl iddi.
 • Cynhelir y cyfarfod yn y sgubor sydd wedi’i haddasu.

O Gonwy

 • Gadewch yr A55 yng nghyffordd 13, Abergwyngregyn.
 • Trowch i’r dde, yna i’r dde eto (trwy'r danffordd), yna'r i'r dde eto yn syth
 • ar ôl y danffordd.
 • Daliwch ati nes gwelwch arwydd Henfaes ar y chwith. Trowch i’r chwith.
 • Tua diwedd y ffordd, cadwch i’r chwith ochr yn ochr â sgubor wedi’i
 • haddasu a pharciwch ar y buarth y tu ôl iddi.
 • Cynhelir y cyfarfod yn y sgubor sydd wedi’i haddasu.
 1. Cyfarwyddiadau i Henfaes (PDF)

Os ydych chi’n bwriadu teithio o bell i’n cyrsiau cadw gwenyn, mae’r gwestai a’r llety gwely a brecwast isod yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau sy’n addas i chwaeth a chyllideb y rhan fwyaf o bobl. Hyd yn oes os byddwch chi’n mynychu cwrs undydd, beth am fwynhau penwythnos neu wyliau byr? Rydym yn un o rannau pryferthaf y wlad, ac mae tref glan môr Fictoraidd Llandudno a thref gaerog Conwy a’i chastell godidog gerllaw, mae Gerddi Bodnant a Chanolfan Bwyd Cymru ar garreg ein dwrs yn llythrennol, ac mae mynyddoedd a llynoedd Parc Cenedlaethol Eryri yn agos iawn atom ni.

Furnace Farmhouse Ffemdy Ffwrnais:

Lleolir y llety gwely a brecwast ffermdy yng Nghanolfan Bwyd Cymru Bodnant, lleoliad ein Canolfan Cadw Gwenyn, ac mae’n cynnig 6 ystafell brydferth i westeion, ac mae bob un yn cynnwys golygfeydd trawiadol dros Aber Conwy. Mae’r llety yn goeth ac yn cynnwys dodrefn steilus, goleuadau gwaith haearn a ffabrigau a wnaed â llaw yng Nghymru; mae’n cynnig cyfle tawel i orffwys wedi diwrnod caled o ddysgu. www.bodnant-welshfood.co.uk/accommodation Rhif ffôn: 01492 651100

The Groes Inn
Tafarn y Groes: Mae Tafarn y Groes yn dafarn Brydeinig draddodiadol a leolir ychydig i lawr y lôn o’n canolfan. Mae’n westy a bwyty annibynnol sydd â digonedd o awyrgylch gwledig. Mae ein gwesty yn gwylio dros Aber ysgubol Conwy, ac rydym wedi’n bendithio â golygfeydd trawiadol, bwyd arobryn, bar llawn dewisiadau ac 14 ystafell wely hardd. Heb son am agosrwydd a chynhesrwydd tafarn leol! www.groesinn.com Rhif ffôn 01492 650545 www.groesinn.com
Travelodge Hotel, Bangor
Gwesty Travelodge, Bangor: Mae’r gwesty hwn ym Mangor wedi’i leoli’n hwylus yn agos at dref brifysgol fywiog Bangor ac yn agos at lefydd gwych i fynd i gerdded ym Mharc Cenedlaethol trawiadol Eryri. Mae traethau prydferth Ynys Môn gerllaw hefyd. www.travelodge.co.uk/hotels Ffôn: 08719 846061
The Castle Hotel, Conwy
Gwesty’r Castell, Conwy: Mae’r gwesty poblogaidd hwn yng Nghymru yn cynnig llety wedi’i gynllunio’n unigol. Mae gan y gwesty 27 ystafell wely ac mae’n cydymffurfio â safonau Plasty Trefol 4 Seren yr AA a Chroeso Cymru, ac mae’n teimlo fel gwesty ‘boutique’. Ychwanegiad diweddar yw ystafell driniaethau ‘Healing Hands’, sy’n boblogaidd iawn. www.castlewales.co.uk Ffôn: 01492 582300
Premier Inn, Llandudno

Premier Inn, Llandudno: Dewch i anadlu arwyr iach glan y môr yng Ngwesty Premier Inn yn Llandudno (Trwyn y Fuwch). Ar gyrion y dref glan môr draddodiadol hon, fe wnewch chi ganfod llawer iawn o uchafbwyntiau treftadaeth a harddwch naturiol trawiadol ar eich carreg drws. www.premierinn.com Rhif ffôn: 0871 527 8636

Tyn Hendre Farm
Fferm Tyn Hendre: Mae Tyn Hendre yn llety gwely a brecwast fferm dymunol iawn sy’n agos iawn at leoliad y cyrsiau. Mae’r tŷ 100 mlynedd oed hwn yn hen dŷ rheolwr Ystâd y Penrhyn sy’n edrych dros Draeth Lafan Culfor Menai gyferbyn â Biwmares. www.tynhendrefarm.co.uk Ffôn: 01248 362871
The Dunoon Hotel, Llandudno
Gwesty Dunoon, Llandudno: Mae Gwesty Dunoon yn adeilad hardd mewn tref glan môr Fictoraidd hardd; mae'n westy 50 ystafell wely sy’n llawn hen greiriau a phaneli derw, ceinder a ffurfioldeb yr oes a fu, cynhesrwydd ac agosatrwydd. Mae yma awyrgylch hamddenol a chyfforddus, nid tawel a pharchus, ac mae’r gwasanaeth yn bersonol a gwasanaethgar yn hytrach na ffyslyd a gormodol. www.dunoonhotel.co.uk Ffôn: 01492 860787