Gwenyn

Mae ar wenyn angen ein help. Mae’r nifer ohonynt yn dirywio oherwydd afiechydon, defnydd o blaleiddiaid a cholli cynefinoedd. Yn y Ganolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn yng Nghonwy, rydym ni’n credu’n gryf y gellir gwrth-droi’r tueddiad hwn a sicrhau fod y byd yn lle gwell i wenyn. Darganfyddwch sut gallwch chi helpu’r gwenyn trwy ddod yn fwy cyfeillgar i wenyn yn eich cartref a’ch gardd, dysgu sut i ddod yn wenynwr neu sut gallwch chi ein helpu ni i helpu’r gwenyn.

Diweddariad Coronavirus / COVID-19 Gorffennaf / Awst 2020

Cyfyngiadau oherwydd coronafirws / COVID-19, Gorffennaf / Awst 2020.
I'n cwsmeriaid, cefnogwyr a gwirfoddolwyr. Rydym yn gresynu'n fawr ein bod wedi gorfod mynd i'r modd cau o ganlyniad i'r argyfwng coronafirws.

Mae hyn wedi arwain at gau'r Ganolfan Ymwelwyr yn Bodnant Welsh Food, canslo ein cyrsiau cadw gwenyn arfaethedig ym mis Mai, Mehefin a Medi a dal gafael ar argaeledd offer cadw gwenyn o'r wenynfa. Mae sgyrsiau gyda grwpiau cymunedol ac ysgolion a phresenoldeb mewn ffeiriau a sioeau wedi'u canslo am weddill 2020.

Ni fydd y ganolfan ymwelwyr yn ailagor fel yr oedd. Mae'n dal i gael ei weithio allan beth fydd y fformat. Mae gwerthiant mêl wedi trosglwyddo i siop y fferm. O ran ymweliadau â'r wenynfa, rydym yn ofni y bydd yn rhaid i ni weld ymlacio sylweddol mewn perthynas â chyfyngiadau Covid19 cyn y gallai'r rhain ddechrau eto yn 2021.

Gweler ein tudalen Cyrsiau am ddyddiadau dros dro ar gyfer ein cyrsiau ar gyfer 2021.

Mae'n ddrwg iawn gennym gan y bydd llawer ohonoch yn siomedig, ond cyn gynted ag y gallwn, byddwn yn dychwelyd eto.

Ni fydd y cynlluniau mabwysiadu cwch gwenyn/cymorth cwch gwenyn ac aelodaeth ar gael yn 2020

Mae’r prosiect Mabwysiadu Cwch Gwenyn wedi bod yn boblogaidd iawn ac mae’n ofynnol i ni gyfynu ar niferoedd. Rydym ni’n Gwmni Budd Cymunedol sy’n cael ei reoli gan wirfoddolwyr ac mae gennym ni adnoddau cyfyndedig i reoli prosiect mwy. Bydd aelodau newydd yn cael eu pecynnau croeso a gwybodaeth am eu cwch gwenyn trwy gydol y flwyddyn a bydd pob aelod yn parhau i gael diweddariadau fel arfer trwy gydol 2020. Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth.

Cyrsiau Cadw Gwenyn 2021
ar gyfer y rhai sydd ag archebion presennol a rhestr aros.

Mae'n destun gofid nad oes gennym unrhyw ddewis, unwaith eto, ond canslo / aildrefnu'r cyrsiau a gynlluniwyd dros dro ar gyfer mis Mai a mis Mehefin a dechrau mis Gorffennaf. Nid ydym mewn lle da eto oherwydd cyfyngiadau Firws Corona.

Ar ôl y cyhoeddiad, cwpl o ddyddiau yn ôl i Loegr, mae'n ymddangos, gyda gwynt teg, o'r 21ain o Fehefin mae'n bosib iawn y bydd cyfyngiadau'n cael eu codi. Nid ydym yn dal i wybod y sefyllfa yng Nghymru ond rydym yn obeithiol. Felly, rydym o'r farn y byddwn yn cynnig dyddiadau yng nghanol mis Gorffennaf, Awst, a dechrau mis Medi ar sail dros dro. Byddaf yn cylchredeg y dyddiadau yn ystod yr wythnos nesaf i bawb sydd eisiau cofrestru ynghyd â'r amodau y credwn fydd yn berthnasol.

Byddwn yn aildrefnu lleoedd yn seiliedig ar archebion presennol. Felly, er enghraifft, bydd y rhai a restrir ar ein cwrs penwythnos cyntaf yn cael cynnig lleoedd ar y cwrs penwythnos wedi'i aildrefnu cyntaf. Os na fydd y dyddiadau newydd yn gweithio i chi, yna byddwn yn ceisio darparu ar gyfer yr hyn sy'n gwneud. Byddwn yn ymdrechu i roi pawb sydd ag archebion a'r rhai ar y rhestrau aros.

Mae'n ddrwg iawn gennym wneud llanast o bobl, ond byddwn yn gwneud ein gorau i'ch cael chi ar un o'n cyrsiau yr haf hwn.

Diolch i chi am eich goddefgarwch a'ch cefnogaeth.
Y Tîm Cyrsiau.

Cadw Gwenyn

Mae gan Gonwy hanes hir o gadw gwenyn yn dyddio oddeutu 1,000 o flynyddoedd yn ôl efallai, a gellir canfod cilfachau gwenyn mewn waliau ledled Dyffryn Conwy. Mae Siarter Frenhinol Tref Conwy yn cynnwys Ffair Fêl flynyddol Conwy, a chaniatawyd hynny gan Edward y Cyntaf yn y 13eg ganrif, ac yn ôl yr adroddiadau, prynodd ef gasgen o fêl yn y ffair.

Trwy helpu diwydiant cadw gwenyn sy’n egnïol, yn iach ac yn gyfrifol yn amgylcheddol, rydym ni’n gobeithio parhau â’r traddodiad, a sicrhau dyfodol da i’r gwenyn yng Nghymru hefyd. Rydym yn hyrwyddo arferion da, gwybodaeth gywir a hygyrch ar gyfer y cyhoedd, a gweithredu cymunedol.

Cyrsiau cadw gwenyn

£60 y pen neu ragor
Edrychwch ar yr amrywiaeth o gyrsiau rydym ni’n eu cynnig