Gwenyn

Mae ar wenyn angen ein help. Mae’r nifer ohonynt yn dirywio oherwydd afiechydon, defnydd o blaleiddiaid a cholli cynefinoedd. Yn y Ganolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn yng Nghonwy, rydym ni’n credu’n gryf y gellir gwrth-droi’r tueddiad hwn a sicrhau fod y byd yn lle gwell i wenyn. Darganfyddwch sut gallwch chi helpu’r gwenyn trwy ddod yn fwy cyfeillgar i wenyn yn eich cartref a’ch gardd, dysgu sut i ddod yn wenynwr neu sut gallwch chi ein helpu ni i helpu’r gwenyn.

Diweddariad Coronavirus / COVID-19 Gorffennaf / Awst 2020

Cyfyngiadau oherwydd coronafirws / COVID-19, Gorffennaf / Awst 2020.
I'n cwsmeriaid, cefnogwyr a gwirfoddolwyr. Rydym yn gresynu'n fawr ein bod wedi gorfod mynd i'r modd cau o ganlyniad i'r argyfwng coronafirws.

Mae hyn wedi arwain at gau'r Ganolfan Ymwelwyr yn Bodnant Welsh Food, canslo ein cyrsiau cadw gwenyn arfaethedig ym mis Mai, Mehefin a Medi a dal gafael ar argaeledd offer cadw gwenyn o'r wenynfa. Mae sgyrsiau gyda grwpiau cymunedol ac ysgolion a phresenoldeb mewn ffeiriau a sioeau wedi'u canslo am weddill 2020.

Ni fydd y ganolfan ymwelwyr yn ailagor fel yr oedd. Mae'n dal i gael ei weithio allan beth fydd y fformat. Mae gwerthiant mêl wedi trosglwyddo i siop y fferm. O ran ymweliadau â'r wenynfa, rydym yn ofni y bydd yn rhaid i ni weld ymlacio sylweddol mewn perthynas â chyfyngiadau Covid19 cyn y gallai'r rhain ddechrau eto yn 2021.

Gweler ein tudalen Cyrsiau am ddyddiadau dros dro ar gyfer ein cyrsiau ar gyfer 2021.

Mae'n ddrwg iawn gennym gan y bydd llawer ohonoch yn siomedig, ond cyn gynted ag y gallwn, byddwn yn dychwelyd eto.

Ni fydd y cynlluniau mabwysiadu cwch gwenyn/cymorth cwch gwenyn ac aelodaeth ar gael yn 2020

Mae’r prosiect Mabwysiadu Cwch Gwenyn wedi bod yn boblogaidd iawn ac mae’n ofynnol i ni gyfynu ar niferoedd. Rydym ni’n Gwmni Budd Cymunedol sy’n cael ei reoli gan wirfoddolwyr ac mae gennym ni adnoddau cyfyndedig i reoli prosiect mwy. Bydd aelodau newydd yn cael eu pecynnau croeso a gwybodaeth am eu cwch gwenyn trwy gydol y flwyddyn a bydd pob aelod yn parhau i gael diweddariadau fel arfer trwy gydol 2020. Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth.

Cadw Gwenyn

Mae gan Gonwy hanes hir o gadw gwenyn yn dyddio oddeutu 1,000 o flynyddoedd yn ôl efallai, a gellir canfod cilfachau gwenyn mewn waliau ledled Dyffryn Conwy. Mae Siarter Frenhinol Tref Conwy yn cynnwys Ffair Fêl flynyddol Conwy, a chaniatawyd hynny gan Edward y Cyntaf yn y 13eg ganrif, ac yn ôl yr adroddiadau, prynodd ef gasgen o fêl yn y ffair.

Trwy helpu diwydiant cadw gwenyn sy’n egnïol, yn iach ac yn gyfrifol yn amgylcheddol, rydym ni’n gobeithio parhau â’r traddodiad, a sicrhau dyfodol da i’r gwenyn yng Nghymru hefyd. Rydym yn hyrwyddo arferion da, gwybodaeth gywir a hygyrch ar gyfer y cyhoedd, a gweithredu cymunedol.

29 Hydref 2019 - 31 Mawrth 2020

Dydd Llun
Ar gau - heblaw am wyliau banc
Dydd Mawrth - Dydd Gwener
13:00 - 16:00
Dydd Sadwrn
10:00 - 16:00
Dydd Sul
11:00 - 16:00

Cyrsiau cadw gwenyn

£60 y pen neu ragor
Edrychwch ar yr amrywiaeth o gyrsiau rydym ni’n eu cynnig